Функционални структури

“МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови пазар се състои от 4 функционално обособени структурни блока:

1. Диагностично-консултативен блок, който включва:

*Приемно-консултативни кабинети по следните основни медицински специалности: Вътрешни болести, Детски болести, Хирургия, Неврология, Анестезиология и интензивно лечение, Физикална и рехабилитационна медицина.

*Медико-диагностични лаборатории:

- Клинична лаборатория – ІІ-ро ниво;

- Микробиологична лаборатория – ІІ-ро ниво.

*Отделение за образна диагностика – І-во ниво:

- рентгенови кабинети - 2бр.;

- зала за компютърна томография с ангиографски к-т и възможност за изобразяване на съдове с контрастно в-во;

- ехографски кабинет.

*Отделение за физикална и рехабилитационна медицина – І-во ниво със следните функционални сектори:

- секция електро-светлолечение;

- секция топлолечение;

- секция кинезитарепия.

2. Стационарен блок със следните отделения:

Вътрешно отделение – ІІ-ро ниво,

обхващащо кардиологични, гастроентерологични, ендокринологични, интензивни легла и такива за изолация; сектор за неинвазивна функцинална диагностика на ССС и учебен център за обучение на пациенти със захарен диабет.

ОАИЛ – І-во ниво;

Детско отделение - І-во ниво,

включващо легла за изолация и легла за интензивно лечение.

Хирургично отделение – ІІ-ро ниво,

в състава му: легла за урология и за изолация, кабинет по ендоскопска диагностика

(Към отделението има обособена операционна зона в която са разкрити асептична и септична операционни зали, оборудвани съгласно медицинския стандарт по хирургия).

Неврологично отделение – І-во ниво

в това число: - легла за изолация и за интензивно лечение.

Отделение за физикална и рехабилитационна медицина – І-во ниво,

включващо легла за рехабилитация на неврологично болни, за рехабилитация на вътрешно болни, както и за рехабилитация на хирургично болни.

Отделение за долекуване и продължително лечение с терапевтичен профил,

съдържащо легла за неврологично болни и за терапевтично болни.

3. Обща ТЕЛК.

4. Болнична аптека.

5. Административно-стопански блок:

- сектор администрация;

- сектор стопанска част.

Всяко едно от горепосочените отделения се състои от: болнични стаи, диагностични кабинети, манипулационни зали, помощни и санитарни помещения. С оглед по-добрата функционалност при обслужването и грижите за болните леглата на отделението за долекуване, продължително лечение и рехабилитация са разположени в стационарните отделения – неврологично, вътрешно и хирургично и се обслужват от персонала на отделението за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

Броят и видът на отделенията и леглата в тях се определят според конкретните нужди на лечебно-диагностичния процес и динамиката в потребностите на населението от района, а устроиството им е съобразено с действащите нормативни изисквания в страната.