Кои сме ние

"Многопрофилна болница за активно лечение д-р Добри Беров” ЕООД, гр. Нови пазар е лечебно заведение по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал извършват следните дейности:

1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в лечебни заведения за извънболнична помощ по следните специалности: вътрешни болести; кардиология; гастроентерология; ендокринология; хирургия; урология; детски болести; нервни болести; анестезиология и интензивно лечение; физикална терапия и рехабилитация; клинична лаборатория; клинична микробиология; образна диагностика.

2.Долекуване;

3.Продължително лечение;

4.Рехабилитация;

5.Диагностика и консултации поискани от лекари от други лечебни заведения;

В “МБАЛ д-р Добри Беров” ЕООД, гр. Нови пазар се приемат и лекуват:

Лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, и се оказват медико-козметични услуги; Лица, нуждаещи се от продължително възстановяване на здравето, и лица с хронични заболявания, изискващи грижи и поддържане на задоволително телесно и психическо състояние; Лица, нуждаещи се от физикална терапия, моторна и психична рехабилитация.Част от специализираните клинико-лабораторни, функционално-диагностични и клинични изследвания, изискващи консултации със специалисти от други незастъпени в болницата специалности или апаратура, с която болницата не разполага, се извършват от други изпълнители на болнична и извънболнична медицинска помощ на основание на сключени договори.

Болницата е най-характерното лечебно заведение в Община Нови пазар и като един сложен многофункционален технологичен комплекс се явява основният стълб, около който гравитират всички други елементи на локалната здравна система. Ето защо тя е включена в една особено динамична, оживена и чувствителна обществена среда. От тази гледна точка не може да има никакъв спор по въпроса дали тя трябва да продължи да съществува и да се развива, или е по-добе да се закрие.

Лечебното заведение е разположено на възвишение в североизточната част на град Нови пазар в обширен парк от около 40 декара, а застроената площ е върху 4 декара. Сградата е изградена от 4 масивни стомано-бетонови блока, функционално свързани по между си. Към тях са прилепени 2 други блока, в които се помещават гараж и локална пароцентрала с възможност за алтернативно захранване с природен газ и газьол, а източно от тях един сглобяем блок, който се ползва за склад. Общата разгъната застроена площ на болницата, която се използва за лечебни дейности е 13 261 кв. м., от които 1 050 кв. м. фоайета и стълбища. Болницата разполага с: централна газова инсталация „Дрегер”, чрез която от външна газстанция, разположена северно от основния корпус се снабдяват съответните болнични структури с кислород, райски газ, сгъстен въздух и вакуум; трафопост, захранващ болницата от две независими ел. линии и изградено към него аварийно агрегатно помещение с дизелов агрегат; локален водоем с вместимост 120 кубически метра; нафтово стопанство с капацитет 200 тона дизелово гориво. Общата разгънатата застроена площ на гаража, парокотелната централа, помещението за медицински газове, трафопоста и сградата на ТЕЛК е 1 280 кв. м. Към лечебното заведение водят два шосейни подхода от централните части на града. Отпадните води се пречистват от изградена локална микробиологична пречиствателна станция, а питейната вода се изтласква посредством локална хидрофорна уредба. В приземния етаж са разположени болничната пералня, централната стерилизация, помещенията за санитарна обработка и преобличане на болните, складови помещения и малък кафе-клуб.

mbal

Регион на обслужване от
болницата в гр. Нови пазар

Регион на обслужване от
ТЕЛК при болницата в гр. Нови пазар