Управители


д-р ВАСИЛ ФЕРДИНАНДОВ КАРЛОВ

главен лекар от 1951 до юни 1954 год.

Завършил ВМИ - София през 1951 г., започва работа в гр. Нови пазар и до м.юни 1954 г. е главен лекар на болницата.

Тези трудни години са свързани с поставяне началото на организирано здравеопазване в града и района, с укрепване и стабилизиране на това начало. Безспорен е приносът на Д-р Карлов в утвърждаването на болницата като лечебно заведение. Профилирането му като педиатър започва от Нови пазар, началото на педиатричната помощ в града е свързана и с неговото име. След преместването си в гр. Шумен той е ординатор, старши ординатор и завеждащ отделение за недоносени деца, работейки упорито до пенсионирането си за снижаване смъртността сред недоносените и за подобряване на детското здравеопазване.


д-р АВРАМ ДОБРЕВ СВИНАРОВ

главен лекар от юни 1954 до август 1956 год.

Роден на 14.Х.1923 г. в гр. Търговище. Завършил ВМИ - София през 1950 г. Започва работа като ординатор при Районна болница - Нови пазар. Името му е свързано с началото на педиатричната помощ в града, със създаването на педиатричен сектор, а по-късно и детско отделение към болницата. До март 1953 г. е зам. главен лекар, а от юни 1954 г. главен лекар на болницата. Тогава и по-късно като окръжен педиатър Д-р Свинаров има личен принос в снижаване на детската смъртност в Шуменски окръг.

Кандидат на медицинските науки от 1976 г. Има над 40 публикации в периодичния печат и поставя началото на научна дейност в Детско отделение - Шумен. Отделял е изключително голямо внимание върху изграждането на кадрите и тяхното профилиране, по внедряване на челните постижения в детското здравеопазване.

Председател е на Окръжното педиатрично дружество, член на Съюза на научните работнци в България.

д-р ФЕБ ПАНТЕЛЕЕВ ПЕШЕВСКИ

главен лекар
от 22.VIII.1956 г. до 17.1.1961 г.

Роден на 2.Х.1921 г. в гр. София, отраснал в с.Църква - Пернишко. Завършил Висш медицински институт гр. София през 1951 г.Започва работа по разпределението като участъков лекар в с.Сини вир на 11.1.1952 г. От 6.V.1952 г. е назначен за Околийски лекар на Новопазарска околия, където работи до 22.VIII.1956 г. През същата година придобива специалност - педиатрия. Работи като главен лекар и педиатър до 1961 г. От 17.1.1961 се премества в гр. Варна като главен лекар на Курортна поликлиника.

Д-р Пешевски има качествата на добър организатор и администратор. Безспорен е приносът му като околийски лекар в стабилизиране и утвъждаване на селската здравна мрежа. По-късно като главен лекар той прави всичко възможно за организацията на болничната и поликлиничната помощ и то в такъв момент, когато здравното заведение добива облик. Неговото име свързваме с развитието на педиатричната помощ в нашия град.


д-р КРИКОР АГОПОВ ЛАТИФЯН

главен лекар от януари 1961 г. до февруари 1983 г.

Роден на 22.III.1921 г. в гр. Провадия, жител на гр.Шумен. Завършил ВМИ - София през 1949 г. Работил една година в Окръжна болница - Шумен /1950 г./, след което четири години МВР - Гранични войски. Придобива специалност вътрешни болести и оглавява отделението в Нови пазар. Изгражда се като добър диагностик и интернист с отлична практическа насоченост, той е търсен и желан консултант по вътрешни болести за населението от района.

Изпълнявал е длъжността зам. главен лекар, а от началото на 1961 г. е главен лекар на болницата. Запознат основно с проблемите и решаването им.


д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ ЧАКЪРОВ

главен лекар от февруари 1983 г. до май 1998 г., след това от март 2002 г. до март 2009 г.

Роден на 7.III.1943 г. Завършил ВМИ - Варна. Трудо­вата си дейност започва като ординатор в Хирургическо от­деление - Нови пазар през 1971 г. От м.юли 1979 г. е на работа в ДНСГ - Шумен като специалист по СЛПЗ, а по - късно по ЛПЗ.

От февруари 1983 г. е издигнат на главен лекар на Районна болница.

Д-р Чакъров много активно е участвал в най-важния и труден завършителен етап на строителството на новата болница.

д-р Огнян Иванов Младенов

главен лекар от юни 1998 г. до май 1999 г.

 
д-р Деян Христов Христов

главен лекар от май 1999 г. до февруари 2002 г.

 

При представянето на историята на болницата и справката за гр. Нови пазар, са ползвани данни и факти от ведомственото издание "75 години Общинска болница Нови пазар 1913 - 1988", съставител д-р П. Рафаилов, изд. ИЦТТ "Информа".

Пълният книгопис, послужил като основа за това издание можете да видите тук >>