Административно ръководство

 

д-р Йорданка Господинова Маринова

управител

Висше образование – Медицина, МУ - Варна, 1996 год.

Придобита специалност – „Социална медицина и здравен мениджмънт“, 2007 год.

Висше образование по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, степен „Магистър“, 2006 год.

Дияна Димитрова Неделчева

главна медицинска сестра

Полувисше медицинско образование по специалността „Медицинска сестра“, ПМИ – Шумен, 1993 г.

Висше образование – Магистър по здравни грижи с професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика в медицински колеж“, МУ – Плевен, 2012 г.

инж. Красен Георгиев Трифонов

ръководител ЗБУТ, сектор "Стопански дейности" и системен администратор

Висше техническо образование - машинен инженер, ТУ - Варна, 1981 год.

специалност "Технология на металите и металообработващите машини"

Лицензиран оценител на машини и съоръжения, 1998 год.

Цветелина Георгиева Богданова

главен счетоводител

Висше икономическо образование - магистър икономика, СА "Д. А. Ценов" гр. Свищов, 1997 г.

специалност "Икономика и управление на индустрията"