Колектив

Лекарският състав се състои от високо квалифицирани кадри, които извършват лечението на пациентите в "МБАЛ д-р Добри Беров" ЕООД гр. Нови пазар.

Лекарите с повече от една придобита специалност (2 и 3 специалности) са 14, или 34,14 % от лекарите със специалност. Броят на лекарите със стаж над 5 години след придобиване на специалност е 41 или 93, 18 %.

Основно място в сестринските грижи към пациента и лечението заема доверието и сигурността, които се дължат на професионализма и всеотдайността на всички сестри.

Съотношението между сестри и лекари е устойчиво - 1,3 сестри на един лекар през целия период. Броят на медицинските сестри, акушерки, лаборанти и др. е 58.

В болницата има изградена комисия по лекарствена политика, която ежегодно изработва есенциална листа с основните лекарствени продукти.

Осигуреността с лекарски кадри и медицински сестри е стабилна. Структурата на медицинския персонал е благоприятна за нормалното протичане на лечебно-диагностичния процес. Броят на лекарите за 2011 г., работещи в болницата е 44.