Съобщения

Всички съобщения

28.09.2015 год.
ОП -ОП №3/28.09.2015год. Обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез открита процедура с предмет: "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар". Подробности в рубрика "Профила на купувача" секция "Процедури по ЗОП"
12.08.2015 год.
ОП - ДО №2/12.08.2015год. Обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез договаряне без обявление с предмет: "Доставка на горива за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар". Подробности в рубрика "Профила на купувача" секция "Процедури по ЗОП"
23.03.2015 год.
"МБАЛ д-р Добри Беров" ЕООД гр. Нови пазар уведомява всички заинтересовани, че след заседание на комисия, назначена със заповед №87/11.03.2015 год., за изпълнител на доставка, монтаж и довършителен ремонт на 172 бр. прозорци и 4 бр. външни врати, произведени от PVC е определен участникът "ЯНИС" ООД гр. Шумен.
11.03.2015 год.
Във връзка със заповед №87/11.03.2015 год. на управителя на лечебното заведение, "МБАЛ д-р Добри Беров" ЕООД гр. Нови пазар набира оферти за доставка, монтаж и окончателен ремонт на 172 бр. прозорци и 4 бр. външни врати, произведени от PVC. Дограмата следва да отговаря на изискванията на следните нормативни документи:
  • Наредба № 7 от 2004 год. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) относно Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради.
  • БДС EN ISO 717-1 по отношение на Индекс на звукоизолация.
Огледът, необходим за съставяне на офертната документация може да бъде направен всеки ден от 08:00 до 17:00 часа.
Лице за контакт: инж. Красен Трифонов.
Краен срок за представяне на офертите: 18.03.2015 год.
23.02.2015 год.
Клинични пътеки за дейността през 2015 год., договорени с РЗОК - Шумен.
12.12.2014 год.
Публикувана е публична покана за доставка на медицински консумативи с ID 9037406.
27.10.2014 год.
Поради изчерпване на свободните места, записването за безплатни профилактични прегледи на щитовидна жлеза, млечна жлеза и простатна жлеза е преустановено.
22.10.2014 год.

През месец ноември 2014 год. „МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови пазар организира БЕЗПЛАТНИ профилактични прегледи на щитовидна жлеза, млечна жлеза и простатна жлеза.

Прегледите ще се извършват всеки четвъртък от 9.00 до 12.30 часа в ехографския кабинет на болницата.

Справки и записвания на тел.: 0878 871655; 0899 429842

08.09.2014 год.
Открита процедура за доставка на медикаменти за нуждите на ”МБАЛ Д-р Добри Беров"ЕООД, гр.Нови пазар
31.07.2014 год.
Решение за договаряне без обявление за доставка на горива в "МБАЛ д-р Добри Беров" ЕООД
04.04.2014 год.
Поздравителни адреси по случай 7 април - Световен ден на здравеопазването
01.04.2014 год.
Обяви за предстоящи конкурси за заемане на длъжности
26.11.2013 год.
Публична покана за доставка на медицински консумативи
23.09.2013 год.
Съобщение
18.09.2013 год.
Репортаж от IV Международен медицински конгрес в Порторож, Словения
22.08.2013 год.
Открита процедура за доставка на медикаменти
27.06.2013 год.
Уведомително писмо относно отварянето на ценови оферти
14.05.2013 год.
Открита процедура за доставка на медикаменти в лечебното заведение
12.04.2013 год.
Тържества по случай 100 годишнината на болницата
02.10.2012 год.
Конкурс по документи и събеседване за длъжността Главна медицинска сестра
01.10.2012 год.
Доклад. Състояние на общинското здравеопазване в България.
12.07.2012 год.
Обявявeен е нов  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на употребявани моторни превозни средства
09.05.2012 год.
На основание Заповед № 159/07.05.2012 год. на Управителя на "МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ" ЕООД гр. Нови пазар, обявява ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на употребявани моторни превозни средства.