Всички новини

04.04.2014 год.

Поздравителни адреси

В лечебното заведение са получени Поздравителни адреси по случай 7 април - Световен ден на здравеопазавнето от Регионална здравна инспекция, гр. Шумен и от Кмета на Община Нови пазар.

Документите можете да видите тук.

01.04.2014 год.

ОБЯВА

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ"ЕООД, гр.Нови пазар, в изпълнение на Заповед № 112/27.03.2014г. на Управителя за провеждане на конкурс за длъжностите, определени в чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, чл. 90 и следващите от КТ обявява конкурс при следните условия:

Конкурсни длъжности: 1. „Началник Клинична лаборатория”; 2. „Началник Микробиологична лаборатория”; 3. „Началник Отделение за образна диагностика”; 4. „Началник Отделение за физикална терапия и рехабилитация”; 5. „Началник Вътрешно отделение”; 6. „Началник Неврологично отделение”; 7. „Началник Детско отделение”; 8. „Началник ОАИЛ”; 9. „Началник Хирургично отделение”.

Изисквания за заемане на длъжностите: 1. Придобита образователно – квалификационна степен „магистър по медицина”; 2.Придобита специалност по профила на съответното отделение / лаборатория. 3. Професионален опит – стаж по специалността минимум 3 / три/ години след придобиването й;

Необходими документи за участие в конкурса: 1.Заявление за участие в конкурса в свободен текст; 2.Професионална автобиография; 3.Копие на диплом за завършено висше медицинско образование; 4.Копие на диплома за придобита специалност; 5.Удостоверение/я за признати квалификационни курсове / при наличието на такива/; 6.Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудовата книжка; 7.Медицинско удостоверение за психично и соматично здраве; 8.Свидетелство за съдимост; 9.За външни кандидати - препоръки от настоящата или последната месторабота; 10.Декларация, че при спечелване на конкурса и постъпване на работа, кандидата няма да упражнява медицинска дейност по същата специалност в друго конкурентно лечебно заведение за болнична помощ / свободен текст/; 11.Удостоверение за актуално членство в БЛС; 12. Писмен проект на тема „Организация на дейностите и структурата на отделението, управление на човешките ресурси в него и медицинска и икономическа ефективност на дейността на отделението за период от три години” – 3 /три/ екземпляра.

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът да се проведе на два етапа: 1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания; 2.Оценка на предварително подготвен проект на тема „Организация на дейностите и структурата на отделението, управление на човешките ресурси в него и медицинска и икономическа ефективност на дейността на отделението за период от три години”. 3. Събеседване с кандидата по защита на изготвения проект и нормативни документи в областта на здравеопазването.

Критерии за оценка на допуснатите кандидати: 1. Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение; 2. Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания; 3. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на структурата в контекст с националната здравна политика; 4. Степен на познаване на нормативната уредба - Закон за лечебните заведения; Закон за здравето; Закон за здравното осигуряване; Национален рамков договор; Наредби на Министерство на здравеопазването за основните изисквания, на които трябва да отговорят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи; Нормативна уредба на съответните медицински стандарти, Кодекс на труда и Кодекс на роесионалната етика. 5. Способост а се планрат и вземат решения; 6. Професионални и делови качества, административни умения и умения за работа в екип; 7. Комуникативни и организационни способно

Вид на трудовия договор: срочен за три години; Срок и място за подаване на документите: Документите на кандидатите ще се приемат на адрес: гр.Нови пазар, ул.”Христо Ботев” №22, ет.3, в деловодството на лечебното заведение, при Специалист „Човешки ресурси” от 8,00часа на 01.04.2014год. до 15,00часа на 30.04.2014год. Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства. Проектът /3 екземпляра/ се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.

На всеки заинтересован ще се предостави длъжностна характеристика за началник отделение по профила на специалността от специалист „Човешки ресурси”.

За датата , часа и мястото на провеждане на събеседването с допуснатите за участие в конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено.

За допълнителна информация: тел.0879810595, тел. 0537 24261, вътр.250 – Мая Методиева - спец.”ЧР”.

01.04.2014 год.

ОБЯВА

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ"ЕООД, гр.Нови пазар, в изпълнение на Заповед № 113/27.03.2014г. на Управителя във връзка с чл. 90 и следващите от КТ обявява конкурс при следните условия:

Конкурсни длъжности: 1. „Старши медицински лаборант в Клинична лаборатория”; 2. „Старши медицински лаборант в Микробиологична лаборатория”; 3. „Старши рентгенов лаборант”; 4. „Старши рехабилитатор”; 5. „Старша медицинска сестра във Вътрешно отделение”; 6. „Старша медицинска сестра в Неврологично отделение”; 7. „Старша медицинска сестра в Детско отделение”; 8. „Старша медицинска сестра в ОАИЛ”; 9. „Старша медицинска сестра Хирургично отделение”.

Изисквания за заемане на длъжностите: Придобита образователно – квалификационна степен «бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи". 2. Професионален опит – стаж минимум 3 / три/ години / по специалността и/или като старша/медицинска сестра/лаборант/рехабилитатор;

Необходими документи за участие в конкурса: 1.Заявление за участие в конкурса в свободен текст; 2.Професионална автобиография; 3.Копие на диплом за завършено висше образование с образователно – квалификационна степен «бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи"; 4.Удостоверение/я/дипломи за признати квалификационни курсове или специалности / при наличието на такива/; 5.Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудовата книжка; 6.Медицинско удостоверение за психично и соматично здраве; 7.Свидетелство за съдимост; 8.За външни кандидати - препоръки от настоящата или последната месторабота; 9. Декларация, че при спечелване на конкурса и постъпване на работа, кандидата няма да упражнява медицинска дейност по същата специалност в друго конкурентно лечебно заведение за болнична помощ; 10. Удостоверение за членство в БАПЗГ; 11. Писмен проект на тема “Управление, оптимизиране и оценяване качеството на здравните грижи в условията на нарастваща конкуренция и ограничен човешки и финансов ресурс” – 3 /три/ екземпляра.

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът да се проведе на два етапа: 1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания; 2.Оценка на предварително подготвен проект на тема “Управление, оптимизиране и оценяване качеството на здравните грижи в условията на нарастваща конкуренция и ограничен човешки и финансов ресурс”. 3. Събеседване с кандидата по защита на изготвения проект и нормативни документи в областта на здравеопазването.

Критерии за оценка на допуснатите кандидати: 1. Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение; 2. Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания; 3. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на структурата в контекст на нарастваща конкуренция и ограничен човешки и финансов ресурс; 4. Степен на познаване на нормативната уредба - Закон за лечебните заведения; 5. Способност да се планират и вземат решения;6. Професионални и делови качества, административни умения и умения за работа в екип; 7. Комуникативни и организационни способности; 8. Способност за обективна преценка и представяне на адекватно решение на конкретен проблем.Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка не по – ниска от мн.добър 4,50.

Място на работата: "МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД гр.Нови пазар, ул. „Христо Ботев” №1; Вид на трудовия договор: безсрочен; Срок и място за подаване на документите: Документите на кандидатите ще се приемат на адрес: гр.Нови пазар, ул.”Христо Ботев” №22, ет.3, в деловодството на лечебното заведение, при Специалист „Човешки ресурси” от 8,00часа на 01.04.2014год. до 15,00часа на 30.04.2014год. Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства. Проектът /3 екземпляра/ се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.

На всеки заинтересован ще се предостави длъжностна характеристика за началник отделение по профила на специалността от специалист „Човешки ресурси”.

За датата , часа и мястото на провеждане на събеседването с допуснатите за участие в конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено.

За допълнителна информация: тел.0879810595, тел. 0537 24261, вътр.250 – Мая Методиева - спец.”ЧР”.

27.06.2013 год.

Във връзка с открита процедура по Закон за обществените поръчки, публикуваме следното

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

На основание чл.69 а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Доставка на медикаменти за нуждите на ”МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД” ще се проведе на 05.07.2013 год. от 10.00 ч. в сградата на лечебното заведение.

02.10.2012 год.

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 68 и чл. 70 от Закона за лечебните заведения
Обявява

Конкурс по документи и събеседване за длъжността Главна медицинска сестра

Начин на провеждане: Конкурса ще се проведе в два етапа както следва: Допускане на кандидатите до конкурса по документи. При несъответствие на документите с обявените изисквания кандидата не се допуска до следващия етап от конкурса. Събеседване по темата „Управление на здравните грижи в „МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови пазар.

Изисквания:   Образователно квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”. Трудов стаж по специалността „Здравни грижи” – минимум 3 години. Необходими документи: Заявление за участие в конкурса, автобиография, диплом за завършено образование и призната специалност, извлечение от трудова книжка, свидетелство за съдимост.

Срок за подаване на документите 1 месец от публикуване на обявата при Специалист човешки ресурси при „МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови пазар. За справки: тел. 0537/2 20-92 и 2 42-61 вътрешен 250

 
12.07.2012 год.

ОБЯВЯВА: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ МОТОРНИ  ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА:

1. Специален медицински автомобил УАЗ 452 А с рег.№ Н 89-95 АТ – 1 брой с начална тръжна цена – 800/осемстотин /лв. и депозит за участие 80.00 /осемдесет /лв. 2. Специален медицински автомобил РАФ 977ИМ, Латвия с рег.№ Н 42-01  АТ – 1 брой  с начална тръжна цена – 700/седемстотин /  лв. и депозит за участие 70.00/седемдесет /лв. 3. Товарен автомобил АВИЯ А 30 с рег.№ Н 93-32 АК – 1 брой  с начална тръжна цена 1000 /хиляда / лв.и депозит за участие 100 /сто/ лв. 4. Лек автомобил Фолксваген Пасат с рег.№ Н 36-75 АТ – 1 брой  с начална тръжна цена  600 /шестстотин / лв. и депозит за участие 60 /шестдесет/ лв.

Търгът ще се проведе на 26.07.2012г. от 9.00ч. в стаята на Главната сестра на МБАЛ ”Д-р Добри Беров” ЕООД, ет.3. До участие в търга се допускат кандидати, подали заявление за участие до 17.00ч. на 25.07.2012г., внесли определения депозит до 17.00ч. на 25.07.2012г. в касата на МБАЛ ”Д-р Добри Беров” ЕООД . Оглед на превозните средства – всеки работен ден от 11.07.2012 до 25.07.2012г. от 8.00ч. до 17.00ч. в МБАЛ ”Д-р Добри Беров” ЕООД в присъствие на длъжностно лице.

Депозитът на участниците не участвали в наддаването  не подлежи на възстановяване след приключване на търга

09.05.2012 год.

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № 159/07.05.2012г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА "МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ" ЕООД, ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СЛЕДНТЕ МОРНИ  ПРЕВОЗНИ СРЕДТВА:

1. Специален медицински автомобил УАЗ 452 А с регистрационен номер Н 89-95 АТ – 1 брой с начална тръжна цена – 2500 (две хиляди и петстотин) лв. и депозит за участие 250.00 (двеста и петдесет) лв.        2. Специален медицински автомобил РАФ 977ИМ, Латвия с регистрационен номер Н 42-01  АТ – 1 брой  с начална тръжна цена – 1300 (хиляда и триста) лв. и депозит за участие 130.00 (сто и тридесет) лв. 3. Товарен автомобил АВИЯ А 30 с регистрационен номер Н 93-32 АК – 1 брой  с начална тръжна цена  3300 (три хиляди и триста) лв. и депозит за участие 330 (триста и тридесет) лв. 4. Лек автомобил Фолксваген Пасат с регистрационен номер Н 36-75 АТ – 1 брой  с начална тръжна цена  1100 хиляда и сто) лв. и депозит за участие 110 (сто и десет) лв.

Търгът ще се проведе на 22.05.2012г. от 9.00ч. в  Библиотеката на МБАЛ ”Д-р Добри Беров” ЕООД, ет.3. До участие в търга се допускат кандидати, подали заявление за участие до 17.00ч. на 21.05.2012г., внесли определения депозит до 17.00ч. на 21.05.2012г. в касата на МБАЛ ”Д-р Добри Беров” ЕООД . Оглед на превозните средства – всеки работен ден от 07.05. до 21.05.2012г. от 8.00ч. до 17.00ч. в "МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД в присъствие на длъжностно лице.

Депозитът на участниците не участвали в наддаването  не подлежи на възстановяване след приключване на търга.

                
03.08.2011 год.

Икономически и финансов анализ на дейността на “МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ“ ЕООД за второ тримесечие на 2011г.

В настоящият анализ са разгледни данните от счетоводния баланс, отетите за приходи и разходи, отчета за разделно финансиране на дейностите за  второто тримесечие на 2011 год. Приложени са икономическите и медико-статистическите показатели за дейността.

Целта на анализа е да покаже вярно и точно финансовото състояние на Дружеството към 30.06.2011 год. >>

03.08.2011 год.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ” ЕООД ГР. НОВИ ПАЗАР ЗА ІІ-ро ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011г.

Сравнителното анализиране на показателите за второто тримесечие на 2011г. спрямо тези за първото на същата година показва редица тенденции, перспективи и проблеми в дейността на „МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови пазар.

За формирането на правилни изводи и съответни управленски решения следва да се вземат предвид както цикличните промени в естествената заболеваемост, свързани със сезонност, движение на населението и епидемиологична обусловеност, така и структурата на договорените със здравноосигурителната каса дейности.

Показателят “използваемост на леглата в дни” през ІІ-рото тримесечие е 68.30  дни, което означава, че при среден брой легла 66 те са били заети на 75.06%. >>

04.07.2011 год. ОБЯВА

"Многопорфилна болница за активно лечение д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови пазар търси да назначи специалисти на следните длъжности:

Лекари:

 1. Анестезиолог – 1;
 2. Физиотерапевт – 1;
 3. Гастроентеролог – 1;
 4. Рентгенолог – 1.

Изисквания и документи:

 1. Дипломи за завършено медицинско образование и призната специалност.
 2. Придобита специалност, съответстваща на профила на длъжността.
 3. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.
 4. Автобиография.
 5. Извлечение от трудова книжка.
 6. Удостоверение за актуално членство в БЛС.
 7. Свидетелство за съдимост.
 8. Декларация, че лицето не е лишавано от право да упражнява медицинска професия.

Медицински сестри:

 1. 1. Операционна медицинска сестра – 1;
 2. 2. Анестезиологична медицинска сестра – 1.

Изисквания и документи:

 1. Диплом за завършено медицинско образование и призната специалност.
 2. Придобита специалност, съответстваща на профила на длъжността.
 3. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.
 4. Автобиография.
 5. Извлечение от трудова книжка.
 6. Удостоверение за актуално членство в БАПЗГ.
 7. Свидетелство за съдимост.

За справки: тел. 0537/ 2-20-92; 2-42-61 вътрешен (250) г-жа Методиева

10.06.2011 год.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ” ЕООД ГР. НОВИ ПАЗАР ЗА І-во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011г.

Настоящият анализ има за цел предоставянето на информация за тенденциите, перспективите и проблемите в дейността на „МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови пазар през първото тримесечие на 2011г.

При анализирането на количествените и качествените показатели за дейността на лечебното заведение следва да се вземат предвид както извършените промени в структурата и нивата на компетентност на клиничните и параклиничните отделения съгласно новите медицински стандарти, така и особеностите, произтичащи от новите изисквания в НРД-2011 и неговите приложения.

През 2009г. лечебното заведение е имало сключен договор с РЗОК - Шумен за >>