Процедури по ЗОП

"ОП -ОП №3/28.09.2015год. Обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез открита процедура с предмет:
"Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар"

28/09/2015 год. Отворен
№ по дата на създаване3/28.09.2015 год.
Предмет на обществената поръчкаДоставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар
Вид на поръчкатаОткрита процедура
Срок за подаване на оферти27.10.2015 год. 16:00 ч.
№ на обявлението в РОП и решението/решение за промяна ID 689476 ID 689474
Лице за контактиЦветелина Богданова
Документация и разяснения към неяизтеглете [rar]
СъобщенияЦенови оферти; 28.10.2015 [pdf]
Протокол на комисиятаПротокол №1; 12.11.2015 [pdf]
Протокол №2; 12.11.2015 [pdf]
Заповед за клиасиране; 12.11.2015 [pdf]
Решения на възложителя
Информация за гаранциите за участиеНе се изисква
Договори за обществени поръчки Договор; 03.12.2015 [pdf]
Приложение №1; 03.12.2015 [pdf]
Договори за подизпълнение
Плащания по договори
Информация- приключване и прекратяване на договори
Информация- гаранция за изпълнение

"ОП -ДО №2/12.08.2015год. Обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез договаряне без обявление с предмет:
"Доставка на горива за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар"

12/08/2015 год. Отворен
№ по дата на създаване2/12.08.2015 год.
Предмет на обществената поръчкаДоставка на горива за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар
Вид на поръчкатаОткрита процедура
Срок за подаване на оферти
на обявлението в РОП и решението/решение за промяна Решение № 406 от 12.08.2015 год.[pdf]
Лице за контактиЦветелина Богданова
Документация и разяснения към неяПо ЗСБТ
Протокол на комисията
Решения на възложителя
Информация за гаранциите за участиеНе се изисква
Договори за обществени поръчки ID 682202
356/26.08.2015
357/26.08.2015
Договори за подизпълнение
Плащания по договори Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП[pdf] /11.12.2015
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП[pdf] /20.01.2016
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП[pdf] /20.01.2016
Информация- приключване и прекратяване на договори
Информация- гаранция за изпълнение

"ОП - ДО №1/05.03.2015 год. Обществена поръчка по реда на ЗОП за договаряне без обявление с предмет:
Доставка на електрическа енергия за нуждите на ”МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар”

дата на публикуване: 05.03.2015 год. Отворен
№ по дата на създаване1/05.03.2015 год.
Предмет на обществената поръчка"Доставка на електрическа енергия за нуждите на ”МБАЛ Д-р Добри Беров"ЕООД, гр.Нови пазар”
Вид на поръчкатаДоговаряне без обявление
ID на документа ID 652265
ИНП в РОП00525-2015-0001
Лице за контактиЦветелина Богданова
Решениеизтеглете [pdf]/05.03.2015
решение [pdf]/05.05.2015
Становище по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОПизтеглете [pdf]
Договори за обществени поръчки

"Доставка на медикаменти за нуждите на ”МБАЛ Д-р Добри Беров"ЕООД, гр.Нови пазар”

дата на публикуване: 08.09.2014 год. Отворен
№ по дата на създаване2/08.09.2014 год.
Предмет на обществената поръчка"Доставка на медикаменти за нуждите на ”МБАЛ Д-р Добри Беров"ЕООД, гр.Нови пазар”
Вид на поръчкатаОткрита процедура
Срок за подаване на оферти08.10.2014 год., 16:00 ч.
№ на обявлението в РОП и решението/решение за промяна ID 622826 ID 622828
Лице за контактиЦветелина Богданова
Документация и разяснения към неяизтеглете [rar]
Протокол на комисията Протокол[pdf] /09.10.2014
Съобщение[pdf] /09.10.2014 Протокол №2[pdf] /04.11.2014
Решения на възложителя Заповед[pdf] /04.11.2014
Информация за гаранциите за участиеНе се изисква
Договори за обществени поръчки Договор[pdf] /20.11.2014
Договори за подизпълнение
Плащания по договори Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП[pdf] /20.03.2015
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП[pdf] /20.04.2015
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП[pdf] /20.05.2015
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП[pdf] /20.06.2015
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП[pdf] /20.08.2015
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП[pdf] /20.10.2015
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП[pdf] /20.11.2015
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП[pdf] /11.12.2015
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП[pdf] /20.01.2016
Информация- приключване и прекратяване на договори
Информация- гаранция за изпълнение

"Доставка на горива за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар"

дата на публикуване: 31.07.2014 год. Възложена
№ по дата на създаване1/31.07.2014 год.
Предмет на обществената поръчкаДоставка на горива за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар
Вид на поръчкатаОткрита процедура
Срок за подаване на оферти
на обявлението в РОП и решението/решение за промяна Решение № 361 от 31.07.2014 год.[pdf]
Лице за контактиЦветелина Богданова
Документация и разяснения към неяПо ЗСБТ
Протокол на комисията
Решения на възложителя
Информация за гаранциите за участиеНе се изисква
Договори за обществени поръчки ID 619911
договори №508 и 511 от 13.08.2014 год. [rar}
Договори за подизпълнение
Плащания по договори Информация по чл.22Б,ал.2,т.14 от ЗОП, окт. 2014[pdf]
Информация по чл.22Б,ал.2,т.14 от ЗОП, окт. 2014[doc] 05.01.2015
Информация по чл.22Б,ал.2,т.14 от ЗОП, окт. 2014[doc] 20.01.2015
Информация по чл.22Б,ал.2,т.14 от ЗОП, окт. 2014[pdf] 20.02.2015
Информация по чл.22Б,ал.2,т.14 от ЗОП, окт. 2014[pdf] 20.04.2015
Информация по чл.22Б,ал.2,т.14 от ЗОП, окт. 2014[pdf] 20.06.2015
Информация по чл.22Б,ал.2,т.14 от ЗОП, окт. 2014[pdf] 20.08.2015
Информация по чл.22Б,ал.2,т.14 от ЗОП, окт. 2014[pdf] 20.10.2015
Информация по чл.22Б,ал.2,т.14 от ЗОП, окт. 2014[pdf] 20.11.2015
Информация- приключване и прекратяване на договори Информация 1 [pdf] 16.10.2015
Информация 2 [pdf] 16.10.2015
Информация- гаранция за изпълнение

"Отваряне на Пликовете с надпис: „Предлагана цена” за обществена поръчка с предмет: "Доставка на медикаменти за нуждите на ” МБАЛ Д-р Добри Берое"ЕООД, гр.Нови пазар"

дата на публикуване: 22.08.2013 год. Затворен

Във връзка с участието Ви в обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЗОП, с предмет: "Доставка на медикаменти за нуждите на ” МБАЛ Д-р Добри Беров"ЕООД, гр.Нови пазарL Ви уведомяваме, че отварянето на пликовете с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” и оповестяването на цените ще се извърши на 26.09.2013г., от 10.00 часа в Заседателната зала на „МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр. Нови пазар, находяща се на адрес: гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” № 22, ет.З.


Решение за прекратяване на откритата на 14.05.2013 год. процедура "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ д-р Добри Беров" ЕООД гр. Нови пазар"

дата на публикуване: 23.07.2013 год. Затворен

Обществената поръчка се прекратява, поради обстоятелството, че единствената подадена оферта за участие не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Участникът е остойностил неправилно ценовата си оферта, като в нея е посочил цени, които надвишават регулираната цена по Приложение №2 от ПЛС и е резменил предлаганите търговски наименования на медикаментите със съответстващите им международни непетентни наименования при позиции 377, 217, 244, 257, 319 и 324 от ценовата си оферта.


"Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ д-р Добри Беров" ЕООД гр. Нови пазар"

дата на публикуване: 14.05.2013 год. Затворен

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

На основание чл.69 а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Доставка на медикаменти за нуждите на ”МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД” ще се проведе на 05.07.2013 год. от 10.00 ч. в ”МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ:
Наталия Димитрова